Green Niche ผลิตด้วยมาตรฐาน CODEX GMP HACCP และ อย.
Swtich to English
 
Home
About Us
Distributor
News/Events
Rice Tips
Contact Us

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้าวประเภทต่างๆ
ข้าวกล้องหอมมะลิ
ข้าวหอมมะลิ
ข้าวกล้องหอมนิล (ม่วงเข้ม)
ข้าวหอมนิล (ม่วงอ่อน)
ข้าวหอมมะลินิลรวม (3 สี)
ข้าวกล้องมะลินิล (2 สี)
ข้าวหอมไตร
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่คัดพิเศษ
 
 
 
ข้าวหอมนิล (ม่วงอ่อน)

ข้าวหอมนิล (ม่วงอ่อน)

เป็นข้าวที่เกิดจากการนำข้าวกล้องหอมนิลมาขัดขาวอีก 1 ครั้ง ทำให้เมล็ดขาวมีลักษณะสีม่วงใส มีคุณประโยชน์คล้ายข้าวกล้องหอมนิล แต่จะมีปริมาณวิตามินที่น้อยกว่า เมื่อหุงแล้วจะมีลักษณะนิ่มนวล หอมเป็นธรรมชาติ เป็นสีม่วงอ่อน

เหมาะสำหรับ: ผู้บริโภคที่ชอบบริโภคข้าวนิ่มและรักอาหารเพื่อสุขภาพ


ข้าวหอมนิล (ม่วงอ่อน)