Green Niche ผลิตด้วยมาตรฐาน CODEX GMP HACCP และ อย.
Swtich to English
 
Home
About Us
Distributor
News/Events
Rice Tips
Contact Us

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้าวประเภทต่างๆ
ข้าวกล้องหอมมะลิ
ข้าวหอมมะลิ
ข้าวกล้องหอมนิล (ม่วงเข้ม)
ข้าวหอมนิล (ม่วงอ่อน)
ข้าวหอมมะลินิลรวม (3 สี)
ข้าวกล้องมะลินิล (2 สี)
ข้าวหอมไตร
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่คัดพิเศษ
 
 
 
ข้าวกล้องมะลินิล (2 สี)

ข้าวกล้องมะลินิล (2 สี)

เป็นข้าวที่ผสมระหว่างข้าวกล้องหอมมะลิ 95% และข้าวกล้องหอมนิล 5% เมื่อหุงแล้วจะมีลักษณะข้าวสีข้าวกล้องตัดกับสีม่วงเข้มอย่างสวยงาม

เหมาะสำหรับ: ผู้บริโภคที่รักการบริโภคข้าวกล้องและต้องการสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มากขึ้น อีกทั้งสามารถใช้ประกอบอาหารในการจัดงานเลี้ยงต่างๆได้

ข้าวกล้องมะลินิล (2 สี)